Fırat Genç “Politikanın Katı Hâli: Diyarbakır’da Karşıt Mekânsallıklar ve Hegemonya Mücadelesi”

CS_AFIS_WEB_2.8-03

“Diyarbakır muazzam bir değişim geçiriyor. Kentin fizikî çevresi, kentte yaşayanların mekânsal tecrübeleri, yerel ve merkezî siyasal aktörlerin kentsel tahayyülleri, eşzamanlı olarak yeni imkânlar ve çatışmalar yaratarak dönüşüyor. Kürt sorunu olarak adlandırılan toplumsal-politik çatışmanın tam kalbinde yer alan Diyarbakır’ın dönüşümünü anlamlandırmak, Türkiye kentlerinin geçirdiği yakın zamanlı değişime “merkez”in dışından ışık düşürmek, neoliberalleşme süreçleri ile kentsel olan arasındaki ilişkiyi daha nüanslı biçimde kavramsallaştırmak için kilit önemde. Bu seminer, Diyarbakır’ın tarihî merkezindeki yenileme süreci ile çeperlerinde gözlenen hızlı banliyöleşme sürecine aynı anda odaklanarak, kentin 1999 sonrası mekânsal serüveninin maddî, kurumsal ve ideolojik boyutlarını ortaya koymayı amaçlıyor. Diyarbakır’daki mekân üretim süreçlerini çok veçheli bir hegemonya mücadelesi ve farklı mekânsallıkların karşılaşmaları üzerinden okuyarak, neoliberal şehirciliğin Türkiye’de hangi koşullarda hegemonik olabildiğini tartışmaya açıyor.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir